55 T-DED TAIWAN

5D4N SEP-DEC19

Share

หมวดหมู่ : TAIWAN

Share

 

CODE :TWL-TPE55 T-DED TAIWAN 5D4N_BR_SEP-DEC19

 
โดยสายการบิน EVE AIR (BR)     SEPTEMBER-DECEMBER 2019 

T-DED TAIWAN 5D4N

สนามบินเถาหยวน–ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวิ่นหวู่-Coffee Shop–ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย

หมู่บ้านสายรุ้ง–ไทเป–ร้านพายสับปะรด–ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

นั่งกระเช้าเหมาคง–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)–ตลาดปลาไทเป-ร้านคอสเมติก–เขตตั้นซุ่ย– สะพานแห่งความรัก–ป้อมปราการสีแดง-โบสถ์ตั้นสุ่ย-ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–ช้อปปิ้งMitsui Outlet Park

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com