20 หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

4D3N OCT-DEC19

Share

หมวดหมู่ : TAIWAN

Share

 

CODE :TWL-TPE20 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4D3N_TG_OCT-DEC19

 
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)     OCTOBER-DECEMBER 2019

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4D3N

สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้

ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com