03หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน

7D5N OCT19-MAR20

Share

หมวดหมู่ : TAIWAN

Share

 

CODE :TWL-TPE03 หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 7D5N_XW_OCT19-MAR20

 
โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)     OCTOBER 2019-MARCH 2020

TPE03 หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 7D5N

สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้

เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เมืองไทเป–ร้านพายสับปะรด–ร้านสร้อยสุขภาพ–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101–พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง–ย่านซีเหมินติง

ฮัวเหลียน–อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ–ร้านหยก–ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว–คอสเมติก–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–MITSUI  OUTLET

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com