01 หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

6D4N AUG19-MAR20

Share

หมวดหมู่ : TAIWAN

Share

 

CODE :TWL-TPE01 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6D4N_AUG19-MAR20

 
โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)     AUGUST 2019-MARCH 2020

TPE01 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6D4N

สนามบินเถาหยวน–เมืองหนานโถว–วัดจงไถฉานซื่อ–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้

เมืองเจียอี้–ร้านชา–อุทยานแห่งชาติอาลีซาน–เมืองไทจง–ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เมืองไทเป–ร้านพายสับปะรด–ร้านสร้อยสุขภาพ–วัดหลงซานซื่อ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เมืองผิงซี–หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น-ปล่อยโคมขงหมิง–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง

Powered by MakeWebEasy.com